REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
SPRAWNAREJESTRACJA.PL

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
TREŚĆ REGULAMINU

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego  pod adresem internetowym SprawnaRejestracja.pl.
 2. Serwis skierowany jest do grona szeroko rozumianych przedsiębiorców, których działalność wymaga kontaktów z klientami, a jego celem jest ułatwienie zarządzania czasem pracy,  świadczenia usług, dokonywania wszelkiego typu rezerwacji terminów lub obiektów oraz spotkań z aktualnymi i potencjalnymi klientami. 
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. sposób zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy;
  2. prawa i obowiązki stron umowy;
  3. zakres świadczonych w ramach umowy usług;
  4. warunki świadczenia usług;
  5. zasady płatności za usługę;
  6. zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu. 
 4. Niniejszy regulamin ustala treść łączącego Usługodawcę i Użytkownika stosunku prawnego, a jego postanowienia mają charakter postanowień umownych. 
 5. Akceptacja regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia umowy. 
 6. Wyrażenie woli zawarcia umowy powoduje przyjęcie, że Użytkownik zna treść regulaminu. 
 7. Regulamin posiada charakter stałej regulacji. Użytkownik nie może wpływać na zmianę treści regulaminu. 
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu łączą strony w sposób zgodny z aktualnym brzmieniem regulaminu z chwili zawierania umowy.  
 9. Każda kolejna zmiana regulaminu zmienia stosunek łączący strony w taki sposób, aby odpowiadał on aktualnie obowiązującemu po zmianach regulaminowi.  

DEFINICJE

§2

 1. Ilekroć w regulaminie pojawi się jedno ze wskazanych poniżej sformułowań, należy je rozumieć w sposób wskazany w niniejszym paragrafie: 
  1. Usługodawca – podmiot umożliwiający korzystanie z serwisu, będący jego właścicielem i administratorem;
  2. Użytkownik – podmiot będący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą, który w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa jest stroną umowy o korzystnie z serwisu i korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu;
  3. klient Użytkownika – podmiot chcący dokonać rejestracji celem uzyskania kontaktu z Użytkownikiem, w szczególności umówienia terminu wykonania usługi oferowanej przez Użytkownika czy ustaleniem terminu spotkania z Użytkownikiem; 
  4. regulamin – niniejszy akt regulujący zasady korzystania z serwisu oraz prawa i obowiązki stron umowy; 
  5. serwis – platforma internetowa, za pomocą której Usługodawca umożliwia korzystanie z pakietów; 
  6. aktualna oferta Usługodawcy – określenie obowiązujący cen i opłat z tytułu korzystania z bieżąco dostępnych pakietów; 
  7. osoba trzecia – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie jest Użytkownikiem albo Usługodawcą; 
  8. umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest korzystanie z serwisu, na warunkach określonych regulaminem, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem; 
  9. rejestracja – czynność, na skutek której utworzone zostaje konto Użytkownika; 
  10. rejestracja na próbę – utworzenie konta Użytkownika, którego funkcjonowanie ograniczone jest czasem, w celu umożliwienia mu zapoznania się z serwisem; 
  11. konto – aplikacja oferowana w ramach serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi indywidualne korzystanie z serwisu; 
  12. usługa – możliwość korzystania z jakiejkolwiek części pakietu lub dodatku do pakietu; 
  13. pakiet – zbiór internetowych narzędzi i aplikacji oferowanych przez Usługodawcę, dostępnych poprzez serwis w ramach korzystania z niego; 
  14. dodatek do pakietu – aplikacja poszerzająca zbiór usług oferowanych w ramach pakietu; 
  15. okres rozliczeniowy – czas korzystania z serwisu, za jaki naliczana jest pojedyncza opłata abonamentowa; 
  16. opłata abonamentowa – opłata, którą Użytkownik uiszcza z tytułu korzystania z serwisu; 
  17. pierwsza opłata abonamentowa – opłata uiszczana wraz z rozpoczęciem korzystania z serwisu i założeniem konta;
  18. szkoda majątkowa o poważnym charakterze – szkoda majątkowa, której wysokość przekracza kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia;
  19. zawieszenie umowy – sytuacja, w której korzystanie z konta oraz serwisu ulega czasowemu zawieszeniu na skutek braku wniesienia opłaty abonamentowej. 

ROZDZIAŁ II
ZAWARCIE UMOWY, JEJ ZMIANA, JEJ ROZWIĄZANIE
ORAZ WYPOWIEDZENIE ZAWARCIE UMOWY

§3

 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu uzależnione jest od zawarcia umowy. 
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie oferowanego na łamach serwisu formularza oraz zaakceptowanie regulaminu – z zastrzeżeniem ust. 7. 
 3. Zawarcie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w sposób przewidziany w ust. 2. 
 4. Wypełniony formularz szczegółowo określa zamówiony zakres usług, zgodnie z aktualną wolą Użytkownika. 
 5. Elementy objęte formularzem mają charakter zmienny i mogą być modyfikowane w trakcie trwania umowy celem dostosowania sposobu korzystania z serwisu do potrzeb Użytkownika. 
 6. Wypełnienie formularza i związana z tym akceptacja regulaminu skutkują natychmiastową rejestracją w serwisie i utworzeniem konta. 
 7. Umowa uważana jest za zawartą, a tym samym łączącą Usługodawcę z Użytkownikiem, dopiero z chwilą otrzymaniu przez Użytkownika informacji, wygenerowanej przez serwis i przesyłanej drogą elektroniczną, potwierdzającej fakt wypełnienia formularza oraz akceptacji regulaminu, ze wskazaniem dokładnej treści wprowadzonych danych. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez wskazywania przyczyny. 

§4

 1. Wypełniając oferowany na łamach serwisu formularz Użytkownik wypełnia znajdujące się w nim wszystkie obowiązkowe pola. 
 2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać dane i informacje w taki sposób, aby nie pozostawiało to wątpliwości co do treści zamawianych usług oraz danych identyfikujących Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że formularz został wypełniony w sposób niezgodny z ust. 2 Usługodawca ma prawo zawiesić wykonywanie umowy oraz funkcjonowanie założonego konta do czasu usunięcia nieprawidłowości – postanowienia par. 11 oraz par. 34 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
 4. Rejestracja służy stworzeniu przez Usługodawcę indywidualnego konta Użytkownika, którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z serwisu. 

§5

 1. Obowiązywanie umowy zawsze rozpoczyna się z początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po chwili zawarcia umowy. 
 2. Obowiązywanie umowy uzależnione jest od dokonania wymaganych regulaminem płatności, w szczególności pierwszej opłaty abonamentowej. 
 3. Umowa zawierana jest bez ograniczenia czasowego.  
 4. Do zakończenia umowy niezbędne jest jej rozwiązanie. 
 5. Kontynuowanie umowy uzależnione jest od regularnego opłacania opłat abonamentowych.  
 6. W przypadku braku dokonania kolejnej opłaty abonamentowej umowa ulega zawieszeniu wraz z upływem terminu wskazanego za pośrednictwem serwisu, który to termin następuje po końcu ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego. 
 7. Zawieszona umowa trwa nadal, jednakże wraz z zwieszeniem umowy zawieszone jest także konto. Przywrócenie jego normalnego funkcjonowania następuje wraz z uiszczeniem opłaty abonamentowej. 
 8. W przypadku nieuiszczenia pierwszej opłaty abonamentowej, w terminie wskazanym w par. 21 ust. 7 regulaminu umowa uznawana jest za niezwartą. 
 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

§6

 1. Użytkownik posiada prawo do wystąpienia o zmianę tych postanowień umownych, które mają charakter zmienny. 
 2. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o chęci zmiany postanowień umownych. 
 3. Oświadczenie winno zawierać jednoznaczne określenie zakresu zmian dotychczasowej umowy. 
 4. W razie wątpliwości co do treści oświadczenia Usługodawca może domagać się ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 
 5. Zmiana umowy następuje wraz otrzymaniem przez Użytkownika informacji potwierdzającej dokonanie zmian w postanowieniach umownych. Informacja taka przesyłana jest przez Usługodawcę w możliwie najkrótszym czasie. 
 6. Usługodawca może z ważnej przyczyny odmówić akceptacji zmiany treści łączącej strony umowy. O tym fakcie również informuje Użytkownika. 
 7. Umowa w zmienionej treści zaczyna obowiązywać zawsze z początkiem nowego okresu rozliczeniowego ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami. 
 8. Oświadczenie o chęci zmiany treści umowy powinno zostać złożone Usługodawcy w taki sposób, aby dotarło do niego nie później niż na 7 dni roboczych przed końcem okresu rozliczeniowego. 
 9. W przypadku otrzymania oświadczenia w terminie późniejszym niż określony w ust. 8, oświadczenie takie będzie traktowane jak złożone w następnym okresie rozliczeniowym. 
 10. Zmiana postanowień umownych może przybrać również formę ponownego wypełnienia formularza i akceptacji regulaminu. W takiej sytuacji nie jest tworzone nowe konto. 
 11. Możliwość skorzystania z formy zmiany umowy, o której mowa w ust. 10, uzależniona jest od przesłania Użytkownikowi wiadomości informującej go o możliwości dokonania zmiany umowy w ten sposób. 

§7

 1. Wraz z przesłaniem informacji potwierdzającej, o której mowa w par. 6 ust. 5 Usługodawca wprowadza modyfikacje do indywidualnego konta zgodnie z wolą Użytkownika wyrażoną w oświadczeniu o chęci zmiany postanowień umownych. 
 2. Wprowadzone zmiany stają się aktywne wraz z początkiem obowiązywania umowy o zmienionej treści. 

REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z USŁUG I ROZWIĄZANIE UMOWY

§8

 1. Użytkownik posiada prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu w dowolnym momencie oraz domagania się rozwiązania umowy. 
 2. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o chęci skorzystania z prawa, o którym mowa w ust.1. 
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 nie powinno pozostawiać wątpliwości co do woli Użytkownika.  
 4. W razie wątpliwości co do treści oświadczenia Usługodawca może domagać się ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 
 5. Rozwiązanie umowy następuje z końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego. Do rozwiązania umowy niezbędne jest uregulowanie wszystkich ewentualnych zaległości finansowych. 
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać złożone w taki sposób aby dotarło do Usługodawcy nie później niż na 7 dni roboczych przed końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego. 
 7. W przypadku otrzymania oświadczenia w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, oświadczenia takie będzie traktowane jak złożone w następnym okresie rozliczeniowym wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. 

§9

 1. Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o fakcie otrzymania oświadczenia, o którym mowa w par. 8 ust. 2 regulaminu. 
 2. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w par. 8 ust. 2 regulaminu, wraz z końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego Usługodawca przestaje być zobowiązany do realizacji postanowień umowy. 
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z zaprzestaniem działań Usługodawcy, o których mowa w ust. 2. 
 4. Rozwiązanie umowy skutkuje przesunięciem konta Użytkownika do archiwum serwisu. 

PONOWNE ZAWARCIE UMOWY

§10

 1. Były Użytkownik może w dowolnym momencie ponownie zawrzeć z Usługodawcą umowę. 
 2. Zawarcie nowej umowy nie może nastąpić wcześniej niż po zakończeniu obowiązywania poprzednio zawartej umowy. 
 3. Do ponownego zawarcia umowy stosuje się odpowiednio postanowienia paragrafu 3 niniejszego regulaminu. 
 4. Ponowne zawarcie umowy traktowane jest jak ponowna rejestracja, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 5. W przypadku ponownego zawarcia umowy Użytkownik otrzymuje swoje stare konto, które zostało przeniesione do archiwum serwisu zgodnie z par. 9 ust. 4.  
 6. W przypadku gdyby przywrócone z archiwum konto nie nadawało się do korzystania w związku ze znacznym upływem czasu, zmianą danych, czy formą działalności Użytkownik otrzymuje nowe konto utworzone na bazie konta archiwalnego. 

ZAWIESZENIE UMOWY,
WYPOWIEDZENIE UMOWY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

§11

 1. W przypadku braku uiszczenia kolejnej opłaty abonamentowej konto oraz wykonywanie umowy ulega zawieszeniu, o którym mowa w paragrafie 5 regulaminu. 
 2. Zawieszone konto zostaje tymczasowo przeniesione do archiwum serwisu. W przypadku  wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej konto ulega niezwłocznemu przywróceniu – par. 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie dokonuje wpłat z tytułu opłat abonamentowych  przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe Usługodawca może zrezygnować z kontynuowania umowy i wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 
 4. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 3 ma skutek natychmiastowy. Wypowiedziana umowa traktowana jest analogicznie do umowy rozwiązanej. Użytkownik może domagać się uregulowania ewentualnych zaległości finansowych. 
 5. Zawarcie ponownej umowy, o którym mowa w par. 10, z Użytkownikiem, któremu wypowiedziano umowę z przyczyny, o której mowa w ust. 3, może nastąpić dopiero po uregulowaniu ewentualnych zaległości finansowych. 
 6. Jeżeli Użytkownik zawierając umowę poda informacje niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, a w szczególności: 
  1. uniemożliwiające identyfikowanie płatności;
  2. uniemożliwiające utrzymywanie z nim kontaktu i rejestrację klientów;
  - to Usługodawca może wypowiedzieć zawartą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 umowa przestaje obowiązywać wraz z końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego, którego opłacenie Usługodawca jest w stanie bezspornie stwierdzić. 
 8. Umowa może zostać wypowiedziana Użytkownikowi również z przyczyn, o których mowa w paragrafie 34 niniejszego regulaminu. 

REJESTRACJA NA PRÓBĘ

§12

 1. Usługodawca może oferować potencjalnym Użytkownikom rejestrację na próbę. 
 2. Rejestracja na próbę może przybierać postać: 
  1. okresu testowego, po którym następuje zawarcie umowy; 
  2. samoistnej rejestracji na próbę. 
 3. Rejestracja na próbę ma na celu umożliwienie potencjalnym Użytkownikom zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i możliwościami serwisu. 
 4. Rejestracji na próbę dokonuje się w sposób analogiczny do zawierania umowy. 
 5. Rejestracja na próbę pozwala korzystać z serwisu jak Użytkownik, który zawarł umowę ale bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat. 
 6. Rejestracja na próbę może w wyjątkowych sytuacjach podlegać częściowej odpłatności. 

§13

 1. Rejestracja na próbę może obejmować dowolna ilość okresów rozliczeniowych, nie większą jednak niż trzy następujące po sobie okresy. 
 2. Rejestracja na próbę może obejmować okres krótszy niż okres rozliczeniowy. 
 3. Rejestracja na próbę kończy się z upływem okresu na jaki została zaoferowana. 
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, strony nie są zobowiązane względem siebie w żaden sposób do jakichkolwiek dalszych świadczeń i przyjmuje się, że nie łączył ich żaden stosunek umowny. Utworzone podczas rejestracji na próbę konto zostaje przeniesione do archiwum serwisu. 
 5. Rejestracja na próbę przybiera formę okresu testowego, gdy bezpośrednio po jego upływie następuje zawarcie umowy. W takiej sytuacji, na bazie danych podanych na początku rejestracji na próbę strony zawierają umowę, której początek obowiązywania i pierwszy okres rozliczeniowy następuje po zakończeniu okresu testowego. 
 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawarcia nowej umowy oraz rejestracji i płatności dla tego typu umów. 

§14

 1. Szczegółowe warunki korzystania z rejestracji na próbę określa każdorazowo Usługodawca. 
 2. Określenie warunków, o których mowa w ust. 1, może przybierać formę indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą i potencjalnym Użytkownikiem. 
 3. Określenie warunków, o których mowa w ust.1, może przybierać również postać skierowanej do wszystkich potencjalnych Użytkowników oferty o jednakowej treści. 

ROZDZIAŁ III
REJESTRACJA, PAKIETY, PŁATNOŚCI
OBOWIĄZEK REJESTRACJI I UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

§15

 1. Zawarcie umowy skutkuje rejestracją w serwisie, o której mowa w par. 3 ust. 6 regulaminu. 
 2. Na skutek rejestracji tworzone jest indywidualne konto Użytkownika, o którym mowa w par. 4 ust. 5 regulaminu. 
 3. W ramach jednej umowy dokonywana jest jedna rejestracja. 
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik będzie identyfikowany w serwisie poprzez nadaną mu indywidualnie nazwę (nick).  
 5. Nazwa (nick) Użytkownika generowana jest automatycznie w oparciu o dane Użytkownika podane podczas rejestracji. 
 6. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem, którego brzmienie ustala i dowolnie zmienia Użytkownik. 
 7. Dokonanie rejestracji jest bezpłatne – z uwzględnieniem ust. 8. 
 8. Wraz z momentem rejestracji powstaje obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty abonamentowej, której wysokość określona jest treścią aktualnej oferty Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. W przypadku skorzystania z okresu testowego obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty abonamentowej następuje z końcem okresu testowego. 
 10. W przypadku zawarcia umowy po okresie testowym konto utworzone podczas rejestracji na próbę staje się kontem Użytkownika przypisanym do zawartej umowy, o czym mowa w par. 13 ust.  5 regulaminu. 

REJESTRACJA KLIENTÓW

§16

 1. Klient Użytkownika, który chce skorzystać z serwisu może: 
  1. dokonać pojedynczej rejestracji dla konkretnej czynności; 
  2. założyć konto Klienta. 
 2. Konto klienta ma na celu usprawnienie korzystania z serwisu, w szczególności poprzez tworzenie historii wizyt klienta oraz możliwość wielokrotnego korzystania z wcześniej wprowadzonych danych osobowych. 
 3. Pojedyncza rejestracja dla konkretnej czynności wymaga jednorazowego wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza oferowanego na łamach serwisu. 
 4. Założenie konta Klienta następuje poprzez wprowadzenie wymaganych danych w służącym do tego celu formularzu. 
 5. Pojedyncza rejestracja jak i założenie konta Klienta jest bezpłatne. 

WYBÓR PAKIETU
§17

 1. Usługodawca oferuje swoje usługi w formie pakietów i dodatków do pakietów. 
 2. Zawierając umowę Użytkownik wybiera jeden spośród oferowanych przez Usługodawcę pakietów. 
 3. Wybór pakietu następuje na czas jednego okresu rozliczeniowego.  
 4. Dokonanie kolejnej wpłaty abonamentowej oznacza brak zmian w obrębie wybranych pakietów i chęć kontynuowania umowy w niezmienionej postaci. 
 5. Zmiana wybranego pakietu, z którego korzysta Użytkownik, jest zmianą postanowień umowy w rozumieniu regulaminu. 
 6. Zmiana wybranego pakietu następuje w sposób przewidziany dla zmiany postanowień umownych. 

PAKIETY

§18

 1. Pakiet stanowi zbiór narzędzi i aplikacji oferowanych przez Usługodawcę. 
 2. Korzystanie z pakietu następuje za pośrednictwem serwisu. 
 3. Usługodawca stale oferuje kilka rodzajów pakietów. 
 4. Pakiety różnią się pomiędzy sobą zakresem oferowanych usług, narzędzi internetowych i aplikacji. 
 5. Pakiety mogą być rozbudowywane poprzez dodawanie do ich pierwotnych postaci  dodatków do pakietów. 

§19

 1. Korzystanie z pakietu oraz wybranych dodatków jest odpłatne. 
 2. Wysokość odpłatność za korzystanie z pakietu oraz wybranych dodatków określana jest poprzez ustalenie opłaty abonamentowej. 
 3. Wysokość opłaty abonamentowej zależna jest od treści aktualnej oferty Usługodawcy. 
 4. Wysokość opłaty abonamentowej ustala się na okresy rozliczeniowe. 
 5. Wysokość opłaty abonamentowej zależna jest od rozbudowania wybranego pakietu oraz ilości ewentualnie wybranych opcji dodatkowych. 
 6. W celach promocyjnych Usługodawca może zwolnić Użytkownika z obowiązku ponoszenia opłaty abonamentowej przez wybraną przez siebie ilość okresów rozliczeniowych. 
 7. W celach promocyjnych Usługodawca może obniżyć Użytkownikowi wysokość opłaty abonamentowej przez wybraną przez siebie ilość okresów rozliczeniowych. 
 8. Warunki promocji określa każdorazowo Usługodawca. 

§20

 1. Usługodawca może w celach promocyjnych lub demonstracyjnych czasowo udostępniać bardziej rozbudowane pakiety lub dodatki do pakietów za mniejszą opłatą. 
 2. Zmniejszona opłata może pokrywać się z wysokością abonamentu za mniej rozbudowany pakiet lub być ustalona indywidualnie w warunkach promocji lub demonstracji. 
 3. W celach promocyjnych lub demonstracyjnych bardziej rozbudowane pakiety lub dodatki do pakietów mogą być czasowo udostępniane w sposób bezpłatny. 
 4. Warunki każdorazowej promocji lub demonstracji określa Usługodawca. 
 5. Po zakończeniu promocji lub demonstracji bardziej rozbudowane pakiety lub dodatki do pakietów podlegają opłacie w normalnej wysokości. 

PŁATNOŚCI

§21

 1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania następujących opłat: 
  1. pierwszej opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy;
  2. opłat abonamentowych za kolejne okresy rozliczeniowe. 
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  
 4. Za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje się odpowiednio: 
  1. dzień następujący po chwili zawarcia umowy; 
  2. dzień następujący po zakończeniu okresu testowego; 
  3. dzień następujący po końcu poprzedniego okresu rozliczeniowego. 
 5. Płatności za kolejne okresy rozliczeniowe należy uiszczać najpóźniej do końca każdego okresu rozliczeniowego, w którym konto pozostaje aktywne. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat abonamentowych w wysokości zgodnej z treścią zawartej umowy i aktualną ofertą Usługodawcy. 
 7. Pierwszą opłatę abonamentową wnosi się w terminie 7 dni od początku pierwszego okresu rozliczeniowego. Pierwsza opłata podlega zaliczeniu na poczet pierwszego okresu rozliczeniowego.  
 8. Kolejną opłatę należy wnieść zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu przyjmując pierwszy okres rozliczeniowy za kolejny okres rozliczeniowy trwającej umowy. 
 9. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika na 7, następnie na 3, a wreszcie na 1 dzień przed końcem okresu rozliczeniowego będzie wysyłane przypomnienie wraz z terminem dokonania płatności.  
 10. W przypadku braku uiszczenia opłaty abonamentowej w terminie konto ulega zawieszeniu zgodnie z par. 5 ust. 6. 
 11. W przypadku stałych i następujących po sobie opóźnień w opłatach za okresy rozliczeniowe, Usługodawca może wyznaczyć inny termin płatności niż ten wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
 12. W przypadku gdy zawieszenie konta z powodu braku wnoszenia opłat będzie trwało przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe albo dokonywanych wpłat nie będzie można przypisać konkretnemu Użytkownikowi, będzie stanowiło to podstawę do wypowiedzenia umowy, o której mowa w paragrafie 11 regulaminu. 

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, TREŚĆ USŁUG
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§22

 1. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika posiadania połączenia internetowego. 
 2. Sprzęt komputerowy Użytkownika musi odpowiadać wymaganiom technicznym niezbędnym do korzystania z serwisu. 
 3. Sprzęt komputerowy, za pośrednictwem którego nawiązywane będzie połączenie z serwisem musi posiadać wymagane przez serwis oprogramowanie. 

§23

 1. Wykonywanie umowy odbywa się za pośrednictwem serwisu. 
 2. Wykonywanie postanowień umowy wymaga współdziałania Usługodawcy oraz Użytkownika. 
 3. Usługodawca ze swojej strony zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem realizacji postanowień umowy i umożliwienia zgodnego z jej celem korzystania z serwisu. 
 4. Usługodawca realizuje leżące po jego stronie zobowiązania poprzez udostępnienie Użytkownikowi platformy internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik może bez przeszkód korzystać z opłacanego pakietu oraz dodatków do pakietu. 
 5. Usługodawca zapewnia architekturę oraz funkcjonalność serwisu, na bazie którego Użytkownik może korzystać z opłacanych pakietów i dodatków do pakietu. 
 6. Usługodawca zapewnia stały i nieprzerwany dostęp Użytkownika do serwisu. 
 7. Usługodawca zobowiązuje się do administrowania serwisem, dokonywania niezbędnych napraw, wdrażania koniecznych ulepszeń oraz jego bieżącej konserwacji. 

§24

 1. Użytkownik indywidualnie zarządza swoim kontem. 
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie zarządzania jego kontem i korzystania z serwisu. 
 3. Zarządzanie kontem Użytkownika polega na wprowadzaniu do serwisu danych i informacji, o treści zależnej od wybranego pakietu oraz dodatków do pakietu. 
 4. W przypadku braku dokonywania czynności zarządzania kontem przez Użytkownika serwis nie będzie funkcjonował poprawnie. 
 5. Fakt braku zarządzania kontem nie powoduje zaistnienia podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, które byłyby związane pośrednio lub bezpośrednio z tym faktem. 
 6. Usługodawca nie wprowadza żadnych danych do konta Użytkownika. 
 7. Usługodawca nie modyfikuje w żaden sposób danych wprowadzonych przez Użytkownika. 

§25

 1. Wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane magazynowane są na serwerach Usługodawcy. 
 2. Usługodawca nie dokonuje na rzecz Użytkownika żadnych opracowań ani nie wykonuje żadnych sprawozdań z posiadanych przez siebie danych i informacji. 
 3. Usługodawca nie udostępnia osobom trzecim posiadanych przez siebie danych ani informacji dotyczących Użytkownika czy klientów Użytkownika. 
 4. Usługodawca może wykorzystywać podstawowe informacje identyfikujące Użytkownika we własnych celach promujących działalność serwisu. 
 5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo wprowadzanych i przesyłanych danych i informacji zgodnie z treścią paragrafu 43 regulaminu. 

§26

 1. Dane i informacje wprowadzane przez klientów Użytkownika będą przypisane do jego konta. 
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane wraz z danymi i informacjami wprowadzonymi przez Użytkownika. 
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 nie będą udostępniane ani widoczne dla innych Użytkowników czy osób trzecich. 
 4. Dane te będą dostępne tylko dla Użytkownika oraz uwzględnione w historii wizyt w przypadku gdy klient będzie posiadał własne konto. 

§27

 1. Konto Klienta jest w całości zarządzane przez Klienta. 
 2. Klient wprowadza wszystkie niezbędne do jego identyfikacji informacje i dane. 
 3. Klient dowolnie zarządza swoimi danymi znajdującymi się w obrębie konta.  
 4. Wprowadzone dane podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 5. Klient ponosi ryzyko związane z podaniem danych uniemożliwiających jego identyfikację przez Użytkownika na potrzeby umówionego spotkania czy zamówionej usługi. 

TREŚĆ OFEROWANEJ USŁUGI

§28

 1. Poprzez udostępnienie platformy internetowej zlokalizowane w obrębie serwisu, o której mowa w par. 23 ust. 4 Użytkownik może zarządzać czasem swojej pracy, spotkaniami z klientami czy wykonywaniem na ich rzecz usług stanowiących przedmiot jego działalności. Za pośrednictwem serwisu można oferować możliwość rejestracji (rezerwacji) na wszelkie dobra, usługi i obiekty związane z jego działalnością. 
 2. Użytkownik wprowadza zgodnie ze swoją wolą, w obrębie swojego konta, identyfikujące go dane, w szczególności: 
  1. adres i inne dane kontaktowe;
  2. godziny otwarcia zakładu, biura czy przedsiębiorstwa; 
  3. godziny wykonywania poszczególnych usług czy oferowania dóbr lub obiektów dostępnych dla klientów; 
  4. ceny poszczególnych usług czy towarów. 
 3. Indywidualne konto umożliwia stworzenie interaktywnego grafiku czasu pracy, dostępności obiektów i usług oraz spotkań z klientami. 
 4. Grafik, o którym mowa w ust. 3 zawiera w szczególności: 
  1. graficzne zobrazowanie czasu pracy i godzin otwarcia zakładu; 
  2. symbole oznaczające wolne terminy, w których Użytkownik może świadczyć usługi, oferować obiekty lub wykonywać działalność na rzecz swoich klientów; 
  3. symbole oznaczające terminy, w których Użytkownik świadczy już usługi, oferuje obiekty czy wykonuje  działalność na rzecz swoich klientów. 
 5. Wraz z wprowadzaniem danych przez klientów Użytkownika, za pośrednictwem serwisu grafik ulega niezwłocznej aktualizacji. 

§29

 1. Użytkownik może w każdej chwili nanosić zmiany na utworzony grafik czy modyfikować wprowadzone przez siebie dane. 
 2. Grafik ma na celu umożliwienie aktualnym oraz potencjalnym klientom Użytkownika dokonanie rejestracji na spotkanie, rezerwację obiektu, wykonanie usługi, zamówienie działalności albo inną formę kontaktu Użytkownika z klientem. 
 3. Dostęp klienta do grafiku możliwy jest poprzez: 
  1. bezpośredni odnośnik kierujący klienta na odpowiednią stronę serwisu; 
  2. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Użytkownika fragmentu kodu serwisu, który będzie zapewniał połączenie strony Użytkownika bezpośrednio z serwisem, zapewniając w ten sposób sprawność działania grafiku. 
 4. Klient może dokonać rejestracji, o której mowa w ust. 2, w dowolnym momencie doby poprzez wybór dostępnego terminu uwzględnionego przez grafik.  
 5. Klient poprzez podanie swoich danych oraz dokonanie wyboru, o którym mowa w ust. 4, rezerwuje sobie w ten sposób wybrany termin. 
 6. Dokonanie rejestracji zostaje niezwłocznie odnotowane przez system poprzez naniesienie na grafik stosownej adnotacji. 
 7. Dokonanie rejestracji terminu (rezerwacji terminu, obiektu) zablokuje ponowne jego wybranie przez innego klienta 
 8. O dokonanej rejestracji (rezerwacji) serwis poinformuje zarówno Użytkownika oraz klienta. 

§30

 1. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie odnotowana, zgodnie z wprowadzonymi przez klienta danymi, na koncie Użytkownika. 
 2. Oprócz odnotowania informacji, o której mowa w ust. 1, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonanej rejestracji. 
 3. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z identyfikującymi ją danymi. 
 4. W dniu poprzedzającym zarezerwowany termin klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienie o dokonanej rejestracji. 

§31

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikowi możliwość zlecenia zewnętrznemu podmiotowi wykonywania usługi dodatkowego przypomnienia o zarezerwowanym terminie za pośrednictwem wysyłanej do klienta, przez ten podmiot, wiadomości SMS. 
 2. Usługa taka może zostać dodana do każdego z wybranych pakietów. 
 3. Usługodawca nie generuje i nie przesyła żadnych wiadomości. Usługę w całości wykonuje zewnętrzny podmiot.  
 4. Umożliwienie korzystania przez Użytkownika z opcji powiadamiania, o którym mowa w ust.1, w sposób połączony z korzystaniem z serwisu i pakietów, podlega osobnej opłacie, chyba że wykupiony przez Użytkownika pakiet nie przewiduje takiej opłaty. 
 5. Każda wysłana wiadomość SMS podlega osobnej opłacie, zgodnie z ofertą zewnętrznego podmiotu, w wysokości zależnej od rodzaju pakietu przypisanego tej dodatkowej usłudze. 

§32

 1. Usługodawca zapewnia możliwość stworzenia przez Użytkownika własnej strony internetowej w przypadku, gdyby Użytkownik takiej strony nie posiadał. 
 2. Powstała strona zostaje zlokalizowana na serwerach Usługodawcy. 
 3. Usługodawca umożliwia skorzystanie ze stworzonych przez niego i stanowiących jego własność szablonów, na bazie których Użytkownik może stworzyć własną stronę. 
 4. Stworzenie strony może zostać zlecone Usługodawcy. 
 5. Możliwość stworzenia strony internetowej stanowi dodatek do pakietu i podlega osobnej opłacie. 
 6. Zlecenie stworzenia strony internetowej przez Usługodawcę podlega osobnej opłacie. 

§33

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie z aplikacji umożliwiającej Użytkownikowi udzielanie odpowiedzi na pytania klientów. 
 2. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi odbywa się za pośrednictwem serwisu i przybiera formę wymiany powiązanych ze sobą wiadomości tekstowych. 
 3. Za pośrednictwem serwisu klient będzie mógł poprzez służącą do tego celu aplikację zadać pytanie, które zostanie niezwłocznie przekazane Użytkownikowi. 
 4. Dostęp do aplikacji, o której mowa w ust. 3 możliwy będzie poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Użytkownika bądź bezpośrednio poprzez serwis. 
 5. Zadawanie przez klientów pytań i uzyskiwanie na nie odpowiedzi za pośrednictwem tej aplikacji posiada charakter odpłatny (płatne pytania). 
 6. Gdy Użytkownik udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, to za pośrednictwem serwisu jego klient niezwłocznie otrzyma w formie elektronicznej wiadomości dokładną treść udzielonej odpowiedzi. 
 7. Umożliwienie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi za pośrednictwem serwisu stanowi dodatek do pakietu i podlega osobnej opłacie. 

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE, POMOC
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§34

 1. Usługodawca jest związany wszystkimi przyznanymi mu lub nałożonymi na niego, w poszczególnych postanowieniach niniejszego regulaminu, prawami i obowiązkami. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania wykonywania postanowień umowy w przypadku: 
  1. niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem zachowania Użytkownika; 
  2. rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień regulaminu lub umowy; 
  3. zachowania Użytkownika, które narusza słuszne interesy, prawa i dobra Usługodawcy; 
  4. zachowania Użytkownika, które narusza słuszne interesy, prawa i dobra innych Użytkowników lub osób trzecich; 
  5. gdy zachowanie Użytkownika grozi wywołaniem szkody majątkowej o poważnym charakterze; 
  6. zachowania Użytkownika utrudniającego lub uniemożliwiającego sprawne i nieprzerwane działanie serwisu; 
  7. zachowanie Użytkownika w sposób rażący uniemożliwia klientom rejestrację na wykonanie usługi lub spotkanie oferowane w ramach prowadzonej działalności Użytkownika; 
  8. wykorzystywania serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 
 3. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Usługodawca może wezwać Użytkownika do zaprzestania jego zachowań lub do podjęcia działań mających na celu odwrócenie wywołanych przez niego skutków. 
 4. W przypadku opóźnień w realizacji wystosowanego wezwania, o którym mówi ust. 3, Usługodawca może umieścić przy koncie Użytkownika stosowne ostrzeżenie dla jego aktualnych oraz potencjalnych klientów. 
 5. W przypadku bezskuteczności wezwania, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy. Paragraf 11 regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 6. Jeśli zachowanie Użytkownika, w szczególności opisane w ust. 2, miałoby spowodować szkodę majątkową o poważnym charakterze w mieniu Usługodawcy, innego Użytkownika lub osób trzecich, to Usługodawca może niezwłocznie zaprzestać wykonywania postanowień umownych bez oczekiwania na koniec opłaconego okresu rozliczeniowego. Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji uprawnienie do żądania zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§35

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikłe z jego winy przerwy w funkcjonowaniu serwisu i realizowaniu postanowień umowy. 
 2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane: 
  1. zaistnieniem zjawisk i okoliczności niezależnych od Usługodawcy skutkujących przerwaniem funkcjonowania serwisu; 
  2. wystąpieniem katastrofy lub klęski żywiołowej; 
  3. koniecznością dokonywania napraw, usprawnień, modyfikacji oraz konserwacji – o ile czas ich trwania nie przekracza 24 godzin w ciągu całego okresu rozliczeniowego; 
  4. działaniem innych Użytkowników, które przełoży się na przerwanie funkcjonowania systemu; 
  5. błędami lub przerwami w transmisji danych – chyba, że będą one wynikały z winy Usługodawcy; 
  6. działaniem programów wprowadzonych do serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie, na skutek wprowadzenia których nastąpi zakłócenie funkcjonowania serwisu. 
 3. Odpowiedzialność majątkowa Usługodawcy za szkody majątkowe czy poważne utrudnienia powstałe u Użytkownika na skutek przerwy w funkcjonowaniu serwisu przybiera postać przyznania Użytkownikowi dodatkowych okresów rozliczeniowych, za które nie ponosi on opłaty.  
 4. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3 ograniczona jest do wysokości trzech opłat abonamentowych o wysokości odpowiadającej opłacie uiszczonej przez Użytkownika w miesiącu, w którym nastąpiły przerwy w funkcjonowaniu serwisu. 
 5. W przypadku gdy przerwy w funkcjonowaniu serwisu będą łącznie trwały dłużej niż 72  godziny w ciągu jednego okresu rozliczeniowego, Użytkownik może domagać się zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej za ten okres rozliczeniowy albo zaliczenia tej opłaty na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego. 

§36

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkownika osobom trzecim lub innym Użytkownikom w związku z korzystaniem z serwisu.  
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe dla Użytkownika działania osób trzecich oraz innych Użytkowników dokonane za pośrednictwem serwisu. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika czy inne osoby trzecie korzystające z serwisu lub posługujące się serwisem. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z rejestracjami klientów. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego przerwy w funkcjonowaniu serwerów, na których zlokalizowany jest serwis. 
 6. Usługodawca jest jednak zobowiązany do utrzymywania kopii zapasowych kont użytkowników i ochrony powierzonych mu danych i informacji. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§37

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i umowy. 
 2. Użytkownik posiada wszystkie przyznane mu poszczególnymi postanowieniami niniejszego regulaminu prawa. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wywiązywania się z ciążących na nim na mocy umowy lub regulaminu obowiązków, a w szczególności: 
  1. regularnego i terminowego uiszczania opłat abonamentowych; 
  2. podawania identyfikujących go danych w zgodzie z prawdą; 
  3. podawania danych i informacji nie wprowadzających w błąd aktualnych lub potencjalnych klientów Użytkownika; 
  4. korzystania z serwisu w sposób zgodny z umową, regulaminem oraz przeznaczeniem serwisu. 
 4. Użytkownik odpowiada bez ograniczeń za szkody majątkowe wyrządzone Usługodawcy na skutek szkodliwego zachowania Użytkownika pozostającego w związku z wykorzystaniem serwisu. 
 5. W przypadku wyrządzenia szkody innym Użytkownikom lub osobom trzecim, pozostającej w związku z wykorzystaniem serwisu, Użytkownik będący sprawcą tej szkody odpowiada z tego tytułu indywidualnie. Usługodawca jest wolny od jakiejkolwiek formy odpowiedzialności solidarnej z tego tytułu. 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

§38

 1. Klient posiada prawo do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 2. Klient posiada wszystkie prawa przyznane mu niniejszym regulaminem. 
 3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji. 
 4. Klient posiada prawo modyfikowania danych w obrębie swojego konta. 
 5. Klient ponosi ryzyko podania przez niego nieprawdziwych, nieprecyzyjnych lub niepełnych danych identyfikujących klienta przez Użytkownika. 
 6. Klient ponosi ryzyko niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym konfiguracji swojego konta klienta. 
 7. Klient posiada prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do niezgodności grafiku Użytkownika z rzeczywistym stanem faktyczny czy też niemożności lub znacznych utrudnień w dokonaniu rejestracji. Zgłoszenie przesyłane jest Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§39

 1. Użytkownik posiada prawo do zgłaszania reklamacji lub istotnych zastrzeżeń w związku z korzystaniem z serwisu i realizowaniem postanowień umownych. 
 2. Zgłoszenie reklamacji lub zastrzeżeń następuje poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego zgłoszenia. 
 3. Zgłoszenie powinno zawierać zwięzły opis zaistniałej sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia oraz wysuwane w związku z nią prośby, sugestie czy roszczenia. 
 4. Zgłoszenie kieruje się do Biura Obsługi Klienta bądź do Usługodawcy. 
 5. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. 
 6. W przypadku zasadności reklamacji lub zastrzeżenia zostaje wyznaczony termin w jakim zostaną podjęte działania, usunięte nieprawidłowości lub wprowadzone zmiany – termin ten jest zależny od treści reklamacji lub zastrzeżenia. 

POMOC I WYJAŚNIENIA

§40

 1. Użytkownik może zwracać się do Usługodawcy z prośbą o pomoc czy wyjaśnienia w związku z korzystaniem z serwisu. 
 2. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta, które stanowi podstawowe narzędzie komunikacji z Usługodawcą w razie zaistnienia potrzeby uzyskania pomocy czy wyjaśnień w związku z korzystaniem z serwisu. 
 3. Do Biura Obsługi Klienta należy kierować wszystkie zapytania i prośby związane z funkcjonowaniem serwisu i bieżącym z niego korzystaniem. 
 4. W przypadku przeszkód w komunikacji z Biurem Obsługi Klienta prośby o pomoc czy wyjaśnienia wraz z informacją o charakterze zaistniałych przeszkód, należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Usługodawca w miarę posiadanych możliwości i środków podejmie starania mające na celu udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zgłoszoną prośbę czy pytanie. 

ROZDZIAŁ VI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO, PRAWA AUTORSKIE
DANE OSOBOWE

§41

 1. Użytkownik posiada pełne prawo do wglądu, modyfikowania i uaktualniania oraz dodawania do swojego konta danych i informacji. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Usługodawcę umowy. 
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonywania wszystkich czynności związanych z rozliczaniem płatności z tytułu korzystania z serwisu. 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na czynność Usługodawcy, o której mowa w par. 25 ust. 4 regulaminu, 
 5. Wprowadzane informacje i dane osobowe podlegają postanowieniom o warunkach świadczenia usług, o których mowa w paragrafach 24, 25 i 26, 27 niniejszego regulaminu. 

§42

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) i z tego tytułu dokłada starań aby dane związane z funkcjonowaniem serwisu przechowywane były w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz ich trwałość i niezmienność. 
 2. Usługodawca może podejmować starania mające na celu weryfikację lub uaktualnienie danych podanych przez Użytkowników lub Klientów. 
 3. Usługodawca może za pośrednictwem poczty elektronicznej prosić o potwierdzenie aktualności danych osobowych niezbędnych do realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy czy regulaminu. 

BEZPIECZEŃSTWO

§43

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo wszystkich danych i informacji przechowywanych na jego serwerach. 
 2. Usługodawca zapewnia należyte środki elektronicznej ochrony funkcjonowania serwisu, w szczególności poprzez: 
  1. szyfrowanie przesyłanych danych; 
  2. tworzenie kopii zapasowych kont; 
  3. wykonywania testów i kontroli aktualnego poziomu bezpieczeństwa;
  4. bieżące wprowadzanie aktualizacji i usprawnień serwisu. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się do nieustannej dbałości o utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. 
 4. Usługodawca podejmuje starania aby w miarę posiadanych środków i możliwości zwiększać oferowany poziom bezpieczeństwa w korzystaniu z serwisu. 
 5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo archiwum serwisu. 

PRAWA AUTORSKIE

§44

 1. Architektura serwisu, sposób jego opracowania, sposób wyrażenia jego zawartości oraz organizacja funkcjonalności serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ze zm.) 
 2. Zawierając umowę z Użytkownikiem Usługodawca udziela mu licencji niewyłącznej w zakresie odpowiadającym treści pakietów i dodatków do pakietów, z których Użytkownik korzysta za pośrednictwem serwisu. 
 3. Warunki, sposób i pola korzystania z serwisu, do jakich uprawniony jest Użytkownik, określa niniejszy regulamin w zależności od treści zawartej umowy. 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§45

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie serwisu. 
 2. Usługodawca zapewnia stały dostęp do aktualnie obowiązującej wersji regulaminu. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania wykładni postanowień niniejszego regulaminu. 

§46

 1. Wszystkie spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy i korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy. 
 2. W sprawach nieuregulowanych umową lub regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego – Kodeks cywilny i inne akty prawne właściwe ze względu na materię, którą regulują. 

ZMIANA REGULAMINU

§47

 1. Zmiana regulaminu następuje poprzez dodanie nowych postanowień, zmianę treści postanowień aktualnie obowiązujących albo zmianę całego regulaminu. 
 2. Zmiana regulaminu podlega ogłoszeniu na stronie serwisu oraz poprzez przesłanie informacji o treści zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej każdemu Użytkownikowi. 
 3. Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym w ogłoszeniu. 
 4. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu przez Użytkownika może on zrezygnować z korzystania z serwisu i rozwiązać umowę.  
Dołącz do nas na Facebooku

Nasi Klienci potwierdzają skuteczność!

"Główną korzyścią jest olbrzymia oszczędność czasu i porządek"

Grażyna Tynel
Centrum Artystyczne Sztukarnia

Nasi Klienci potwierdzają skuteczność!

"Dzięki Sprawnej Rejestracji nie muszę pamiętać o notesie! Wszystkie informacje i dane klientów mam w jednym miejscu, 24h na dobę - z każdego komputera:) To ogromna oszczędność czasu."

Anna Weiner-Borowiecka
Pracownia Artystyczna CARAMEL

Doceniają nas media!

Biznesowy serwis Wyborczej (wyborcza.biz) umieścił nas na liście 10 narzędzi, które ułatwiają prowadzenie firmy.
Znaleźliśmy się w gronie takich marek jak Humanway.pl, inFakt.pl oraz AdTaily.pl.